SOLBLANC SA Maquinària industrial Girona Girona


A SOLBLANC SA, disposem d’un estoc al nostre magatzem de Girona per poder donar servei a les necessitats més inmediates dels nostres clients. La gamma de productes que subministrem és amplia i variada :

 Valvuleria manual
 Valvuleria actuada neumàtica
 Valvuleria actuada eléctrica
 Vàlvules reductores de pressió
 Vàlvules de seguretat
 Filtres
 Valvuleria inoxidable norma sanitaria
 Bombes centrífuges
 Bombes alta pressió
 Bombes submergides
 Bombes dossificadores
 Bombes neumàtiques
 Bombes peristàltiques
 Bombes engranatges
 Bombes lobulars
 Bombes inoxidables norma sanitaria
 Bombes amb execució especial, fluids densos, viscosos, agresius i/o abrasius
 Agitadors i emulsionadors
 Intrumentació – Control
       - nivell, pressió, cabal, humitat, temperatura
       - manómetres, termometres, sondes, controladors digitals
       - captadors perifèrics de senyals per integració a gestió centralitzada ordinador
 Calderes
 Cremadors
 Interacumuladors
 Intercanviadors de calor

Catàleg Tríptic  


Galeria d'imatges